Get Adobe Flash player

Komunikaty Zarządu

Ogłoszenie

Tczew, dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Piotrowo uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. w sali Domu Działkowca „Okrąglak” przy ul. Rokickiej o godzinie 9:00 w Tczewie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piotrowo.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór komisji skrutacyjnej, wyborczej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i prawomocności podejmowanych uchwał.
5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06 maja 2017 roku.
8. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych Spółdzielni:
a) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni;
b) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu Spółdzielni;
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
d) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe;
e) podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego SM Piotrowo za 2018 r.;
f) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
g) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej;
h) podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
9. Wybory do Rady Nadzorczej SM Piotrowo
a) sprawozdanie komisji wyborczej w przedmiocie zgłoszonych kandydatów,
b) prezentacja kandydatów, przygotowanie kart do głosowania,
b) głosowanie tajne, liczenie głosów, ogłoszenie wyników.
10. Podjęcie uchwały przyjmującej zmiany w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Piotrowo dostosowujące statut do obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
12. Zakończenie obrad.

UWAGA :
W związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Spółdzielni mają możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej do dnia 06 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia wniosków i projektów uchwał mieszkańców do rozpatrzenia w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piotrowo i wprowadzenia do porządku obrad będą przyjmowane do dnia 01 czerwca 2018 r.
Sprawozdania: finansowe, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał wyłożone zostaną do wglądu od dnia 15 maja 2018 roku w biurze Spółdzielni przy ul. Andersena 3 w Tczewie.
Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Tagi
Linki sponsorowane